Strona Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 329
-> Najnowszy użytkownik: rafalbejtka

Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy - numer konta:

17 9484 1189 2900 0900 0310 0001 (26 cyfr)

Przy wpłacie na konto koniecznie proszę podać klasę , do której dziecko uczęszcza, Wpłat na Radę Rodziców można dokonać w banku , na poczcie lub u skarbnika klasowego Druki – dowody wpłaty dla skarbników klasowych do odbioru u księgowej Rady, która pełni dyżur w każdą środę w godz. 17.00 – 18.00.

 

REGULAMIN   RADY   RODZICÓW

Szkoły  Podstawowej  nr 63  w  Bydgoszczy


§ 1

Rada  Rodziców  działa  na  podstawie  Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.
z  późniejszymi  zmianami .


§ 2

1. Kadencja  Rady  Rodziców  trwa  jeden  rok. 
2. W  skład  Rady  Rodziców  wchodzi  po  jednym  przedstawicielu  rad  oddziałowych, 
wybranych  w  tajnych  wyborach  przez  zebranie  rodziców  uczniów  danego  oddziału.
3. W  wyborach  jednego  ucznia  reprezentuje  jeden  rodzic.  Wybory  przeprowadza  się  na          
pierwszym  zebraniu  rodziców  w  każdym  roku  szkolnym.
4. Ogólne  zebranie  Rady  Rodziców  stanowi  najwyższą  władzę  przedstawicieli  rodziców         
w  szkole.
5. Rada  Rodziców  w  pełnym  składzie  odbywa  swoje  posiedzenia  trzy  razy  w  roku  szkolnym.
6. Rada  wybiera  spośród  swoich  członków :
1)    Prezydium  w  składzie:
-    Przewodniczącego,
-    Zastępcę,
-    Skarbnika,
-    Sekretarza.
2)    Komisję  Rewizyjną – 3 osoby.

7. Uchwały  Rady  podejmowane  są  większością  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy 
jej  członków.


§ 3

Prowadzeniem  bieżącej  pracy  Rady  Rodziców  zajmuje  się  Prezydium  Rady  Rodziców.


§ 4

1. Prezydium  Rady  Rodziców  jest  najwyższą  władzą  w  okresie  między  ogólnymi  zebraniami         
Rady  Rodziców.
2. Prezydium  Rady  Rodziców  spotyka  się  na  posiedzeniach  przynajmniej  dwa  razy                 
w  semestrze  oraz  w  miarę  potrzeb.
3. Prezydium  podejmuje  decyzje  we  wszystkich  sprawach  będących  w  kompetencji  Rady 
Rodziców  w  formie  uchwał  większością  głosów  w  obecności  przynajmniej  trzech  osób 
składu  Prezydium.
4. Wytypowany  członek  Prezydium  utrzymuje  stały  kontakt  z  dyrekcją  szkoły.


§ 5

1. Sprawy  finansowe  Rady  Rodziców  prowadzi  zatrudniona  przez  Radę  księgowa,  która          
przyjmuje  składki  rodziców  i  darowizny.  Jest  ona  również  odpowiedzialna                           
za  przygotowanie  dokumentacji  kasowej,  dokonywanie  wpłat  i  odprowadzanie  gotówki          
do  banku  oraz  pobieranie  pieniędzy  za  zgodą  przewodniczącego  lub  zastępcy.
2. Działalność  księgowej  nadzoruje  Prezydium  Rady  Rodziców.  Funkcje  kontrolne 
powierza  się  Komisji  Rewizyjnej,  która  równocześnie  sprawdza  działalność 
gospodarczo – finansową  Rady.
3. Komisja  Rewizyjna  raz  w  roku  przedstawia  na  zebraniu  Rady  Rodziców  sprawozdanie                
z  dokonanych  czynności  kontrolnych  oraz  ocenę  funkcjonowania  Rady  Rodziców.
§ 6

1. Rada  Rodziców  może  występować  do  dyrektora  i  innych  organów  szkoły,  organu 
prowadzącego  szkołę  oraz  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny  z  wnioskami                
i  opiniami  we  wszystkich  sprawach  szkoły. 
2. Do  kompetencji  Rady  Rodziców  należy :
1) uchwalanie  w  porozumieniu  z  radą  pedagogiczną :
- programu  wychowawczego  szkoły  obejmującego  wszystkie  treści  i  działania           
o  charakterze  wychowawczym  skierowane  do  uczniów,  realizowanego  przez 
nauczycieli,
- programu  profilaktyki  dostosowanego  do  potrzeb  rozwojowych  uczniów  oraz   
potrzeb  danego  środowiska,  obejmującego  wszystkie  treści  i  działania  o  
charakterze  profilaktycznym  skierowane  do  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców,
2) opiniowanie :
- programu  i  harmonogramu  poprawy  efektywności  kształcenia  lub  wychowania 
szkoły,
- projektu  planu  finansowego  składanego  przez  dyrektora  szkoły,
- zestawu  programów  wychowania  przedszkolnego  lub  szkolnego  zestawu 
programów  nauczania  i  szkolnego  zestawu  podręczników,
- podjęcie  działalności  w  szkole  przez  stowarzyszenie  lub  inną  organizację,
3) ustalenie  wzoru  jednolitego  stroju  szkolnego,  jeśli  taki  obowiązuje  na  terenie 
placówki.
§ 7

Rada  Rodziców  decyduje  we  wszystkich  sprawach  będących  w  zakresie  swoich  kompetencji określonych  w  § 6  w  czasie  swoich  posiedzeń.  Ma  prawo  zatwierdzania  lub  anulowania  uchwał   Prezydium,  decyduje  o  udzielaniu  lub  nie,  absolutorium  Prezydium.  Ma  prawo          do  odwołania  Prezydium  i  Komisji  Rewizyjnej  przed  upływem  kadencji.§ 8

Klasowe  Rady  Rodziców  decydują  we  wszystkich  sprawach  wewnętrznych  danego  oddziału.              Ich  postanowienia  nie  mogą  być  sprzeczne  z  niniejszym  regulaminem,  Statutem  szkoły  oraz  uchwałami  Prezydium  i  ogólnego  zebrania  Rady  Rodziców.
§ 9

1. W  celu  wspierania  działalności  statutowej  szkoły,  Rada  Rodziców  gromadzi  fundusze                          
z  dobrowolnych  składek  rodziców  oraz  innych  źródeł  zgodnych  z  prawem.
2. Raz  w  roku  Rada  Rodziców  na  pierwszym  zebraniu  ogólnym  ustali  roczną  sugerowaną 
składkę  na  fundusz  Rady  Rodziców.
3. Składki  na  fundusz  Rady  Rodziców  należy  wpłacać  do  31 marca  każdego  roku.
4. Funduszem  wymienionym  w  § 9.1  gospodaruje  Rada  Rodziców  przedstawiając  jeden  raz 
w  roku  sprawozdanie  z  tej  działalności  ogólnemu  zebraniu  rodziców.§ 10

Regulamin  wchodzi  w życie  1 października 2007 roku.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
11,245,547 Unikalnych wizyt