Regulamin EFS
Dodane przez CiesielskiPiotr dnia Październik 25 2010 14:54:22REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „Badam, poznaję, doświadczam...”Projekt nr WND-POKL.09.01.02-04-006/09 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.

Termin realizacji: 01.09.2009-30.06.2011


Zasady ogólne

§ 1


Regulamin rekrutacji dotyczy Projektu „Badam, poznaję, doświadczam...” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 63 w Bydgoszczy, w okresie od 01.09.2009 do 30.06.2011.

-         Projekt „Badam, poznaję, doświadczam...” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

-         Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

-         Działanie: 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

-         Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


§ 2


Objaśnienia skrótów i używanych terminów:

EFS  -  Europejski Fundusz Społeczny,

POKL   -  Program Operacyjny Kapitał Ludzki

BO -   Beneficjent Ostateczny uczestnik zajęć w ramach Projektu współfinansowanego z EFSIlekroć w regulaminie jest mowa o:

Projekcie – należy rozumieć przez to projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 63 w Bydgoszczy pt.: „Badam, poznaję, doświadczam ...”

Szkole – należy rozumieć przez to Szkołę Podstawową Nr 63 w Bydgoszczy prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz,

Uczniu – należy rozumieć przez to uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy,

Dziecku – należy rozumieć przez to dzieci 6-letnie uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego dla dzieci 6-letnich

Regulaminie – należy rozumieć przez to regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Badam, poznaję, doświadczam ...”,

Wnioskodawcy – należy rozumieć przez to rodzica lub opiekuna prawnego uprawnionego do składania deklaracji uczestnictwa ucznia w projekcie.

 


Wykaz realizowanych działań


§ 3Od 1 września 2009r. trwa realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS z POKL 2007-2013.

BO projektu jest grupa  dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy w wieku od 6-9 lat.

W ramach Projektu w Szkole Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy zostaną zorganizowane zajęcia pozalekcyjne:

1)  zajęcia dodatkowe prowadzone innowacyjną metodą projektów badawczych w tym dla dzieci 6-letnich- 15 grup do 15 osób w grupie przez okres 8 tygodni w 2009r., 31 tygodni w 2010r., 19 tygodni w 2011r.

2)  zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z wykorzystaniem środków technologii informacyjnej – 2 grupy do 10 osób w grupie przez okres 8 tygodni w 2009r., 31 tygodni w 2010r., 19 tygodni w 2011r.

3)  zajęcia wspierające szacunek i otwartość na innych wśród dzieci w 12 grupach po 10 godz. w 2010 i po 10 godz. w 2011.


Ad.1. Zajęcia będą prowadzone metodą projektów badawczych. Celem tej metody w wymiarze zadaniowym jest stworzenie przez dzieci nauczyciela projektu badawczego oraz jego realizacja. Celem kształcącym jest uczenie dziecka myślenia naukowego oraz kształtowanie postawy badawczej. Celem wychowawczym jest kształtowanie takich cech jak: współpraca, odpowiedzialność, samodzielność, szacunek dla innych. W obszarze wolicjonalnym kształtowane są takie predyspozycje jak: wytrwałość, motywacja wewnętrzna, odporność za niepowodzenia.

Ad.2. Celem nadrzędnym zajęć dodatkowych jest podnoszenie wiedzy i umiejętności poprzez wykorzystanie technologii innowacyjnej. Zachęcanie do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności wykorzystując multimedialne programy edukacyjne. Wdrażanie uczniów do posługiwania się komputerem poprzez zdolność obsługi programu graficznego Paint, edytorów tekstu Notatnik i WordPad, program do tworzenia prezentacji PowerPoint, posługiwanie się internetem.

Ad.3. Celem  jest kształtowanie umiejętności współżycia wśród rówieśników. Uświadomienia podobieństwa, ale i też niepowtarzalności każdej jednostki. Uwrażliwienie na zasadę równych szans, w tym również płci.Zasady rekrutacji wstępnej

§ 4


Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu „Badam, doświadczam, poznaję...”


1.  Projekt skierowany jest do dzieci i uczniów  wieku 6-9 lat ze Szkoły Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy.

2.  Rekrutacja odbywa się na terenie szkoły.

3.  Rodzaje rekrutacji uczestników Projektu:

1)   zasadnicza na okres 2 lat w okresie od 01.09.2009 do15.10.2009

2)   uzupełniająca w okresie od 01.09.2010 do 30.09.2010

4.  Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej, w sekretariacie szkoły i tablicach ogłoszeń.

5.  Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest Koordynator Projektu.

6.  Uczniowie, dzieci, rodzice lub opiekunowie prawni zostaną poinformowani o możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych w ramach Projektu przez wychowawców klas 0-III podczas lekcji i pierwszych spotkań z rodzicami we wrześniu 2009 i 2010 roku.

7.  Zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie będą przyjmowane od dnia 10.09.2009 do 30.09.2009 oraz w rekrutacji uzupełniającej od 03.09.2010 do 30.09.2010.

8.  Zgłoszenie do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się poprzez dostarczenie wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych deklaracji udziału (załącznik nr 1) do sekretariatu szkoły lub wychowawców klas.

9.  Wypełnienie deklaracji udziału nie zobowiązuje do zakwalifikowania kandydata do udziału w Projekcie.

10.  Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równość płci.Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych

§ 5


1.  Rekrutacji BO dokona Komisja Rekrutacyjna w terminie 7 dni od daty zakończenia rekrutacji wstępnej.

2.  Komisja Rekrutacyjna będzie składała się z Koordynatora Projektu i pedagoga szkolnego.

3.  Ustala się okres pracy Komisji Rekrutacyjnej do 15.10.2009 w sprawie rekrutacji zasadniczej i do dnia 30.09.2010 w sprawie rekrutacji uzupełniającej.

4.  Do Projektu mogą zostać przyjęci BO spełniający poniższe wymagania kwalifikacyjne:

-   uczeń lub dziecko ze Szkoły Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy;

-    wypełnienie deklaracji uczestnictwa w Projekcie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

-    zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach pozalekcyjnych:

a)     prowadzonych innowacyjna metodą projektów badawczych;

b)    rozwijających uzdolnienia i zainteresowania z wykorzystaniem środków technologii informacyjnej;

c)     wspierających szacunek i otwartość na innych wśród dzieci.

5.  Każde dziecko lub uczeń, które spełnia kryteria określone niniejszym Regulaminem wypełnia z rodzicem lub opiekunem prawnych deklarację uczestnictwa i składa w sekretariacie szkoły lub wychowawcom klas.

6.  Termin składania deklaracji upływa z dniem 15.10.2009 i 30. 09. 2010 r.

7.  Komisja Rekrutacyjna przeprowadza analizę złożonych deklaracji oraz wybiera grupę BO i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole.

8.  W przypadku gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę uczestników na dany rodzaj zajęć – utworzona zostanie lista rezerwowa.

9.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń lub dziecko z listy rezerwowej.Prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych

§ 61.  Uczestnicy Projektu uprawnieni są do:

-    nieodpłatnego udziału w zajęciach w Projekcie;

-    otrzymania materiałów promocyjnych;

-    otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć przewidzianych Projektem;

-    otrzymania bezpłatnego poczęstunku w postaci zdrowej żywności;

2.  W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia wszyscy uczestnicy Projektu mają obowiązek:

-    wypełnić wraz z rodzicem lub prawnych opiekunem deklarację uczestnictwa w Projekcie stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, zawierającą dane niezbędne do realizacji Projektu, a w szczególności oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.  Spełnianie ww. obowiązków warunkuje udział w Projekcie.

4.  Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu, akceptując terminy i miejsca, które wyznaczy organizator zajęć.

5.  Dodatkowe obowiązki uczestników:

-    wypełnianie ankiet monitorujących rezultaty Projektu;

-    wypełnianie innych dokumentów związanych z realizacją Projektu;

-    przestrzeganie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie;

-    systematyczne uczestniczenie w projektach;

-    przestrzeganie punktualności;

-    udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie, instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację  PO KL.

6.     Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa minimum w 80% zajęć. Dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione.Postanowienia końcowe

§ 71.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z PO KL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, a rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu w porozumieniu z opiekunem projektu z Urzędu Miasta Bydgoszczy.

2.   Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w sekretariacie szkoły.

3.   Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania Projektu.

4.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osób prowadzących zajęcia oraz terminów prowadzenia zajęć z przyczyn techniczno-organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych od  Organizatora.